Sposoby usuwania kondensatu

Sprężarka pobiera powietrze z otoczenia i następnie kompresuje je do określonego ciśnienia. Poprzez to wszystkie zanieczyszczenia, które znajdują się we wlocie zostają zagęszczone w sprężonym powietrzu. Jednocześnie dostarczane są tam również cząstki oleju, którym sprężarka jest smarowana.

Zanieczyszczeniami sprężonego powietrza są pyły, woda i olej. Pyły i olej stanowią znikomą wartość procentową zanieczyszczenia powietrza, natomiast ilość wody w postaci pary wodnej charakteryzuje jego wilgotność.

Podczas procesu sprężania następuje zwiększenie ilości pary wodnej w jednostce objętości w zależności od docelowego ciśnienia. Ta część wilgoci, która występuje w sprężonym powietrzu powyżej 100 % wilgotności względnej ulega wykropleniu.

Dziennie jedna sprężarka o wydajności 1.000m3/h zasysa ok. 333 litry wody (wilgotność względna 60% i temperatura powietrza 25oC), która jest wykraplana w postaci kondensatu w różnych urządzeniach uzdatniania sprężonego powietrza.

 Nieprawidłowe usunięcie kondensatu, ze względu na jego szkodliwe właściwości, może skutkować:

  • przyspieszonym zużyciem powierzchni,
  • korozją narzędzi, instalacji czy sprzętu,
  • zniszczeniami przyrządów,
  • zwiększeniem ilości braków produkcyjnych,
  • niebezpieczeństwem lub ryzykiem w pracy.

Najczęściej do usuwania kondensatu stosuje się spusty – zwane również drenami. Dzięki nim jakość sprężonego powietrza jest utrzymana na docelowym poziomie (pod warunkiem poprawnej pracy).

Podczas usuwania kondensatu możliwe są zakłócenia procesu do których zaliczamy m.in.: nadmierne straty sprężonego powietrza, którego efektem są podwyższone koszty produkcji powietrza o określonej jakości lub zakłócenia w pracy i przekazanie dalej do sieci i odbiorników końcowych części kondensatu ze sprężonym powietrzem.

Rodzaje spustu kondensatu i ich charakterystyka

Rodzaj spustu kondensatu Charakterystyka pracy
Mechaniczny/manualnyZawór do usunięcia kondensatu otwierany jest ręcznie przez operatora. Czas otwarcia zaworu zależy od operatora. W przypadku, gdy zawór nie zostanie odpowiednio zamknięty może prowadzić do nadmiernych strat powietrza.
PływakowyPływak połączony z zaworem otwiera go, kiedy osiągnięty zostanie górny poziom kondensatu w zbiorniku. Zamknięcie następuje po całkowitym opróżnieniu zbiornika. Pływak narażony jest na unieruchomienie poprzez nadmierne zanieczyszczenia kondensatu. W przypadku braku okresowego czyszczenia, pływak zmienia swoją wyporność poprzez pokrywające go zanieczyszczenia i tym samym zmienia się moment otwarcia i zamknięcia otworu. Wymaga częstej okresowej obsługi.
Elektryczny czasowyPosiada elektrozawory, których czas i częstotliwość otwarcia jest ręcznie regulowana. Czas otwarcia zaworu może być niewystarczający do całkowitego usunięcia kondensatu, co może skutkować późniejszym przedostaniem się kondensatu do reszty instalacji. Zawór będzie się otwierał również w przypadku wytrącenia kondensatu w zmniejszonej ilości, co może spowodować stratę sprężonego powietrza. Wymaga filtrów/sitek redukujących ilość zanieczyszczeń, które mogłyby zablokować porty wlotowe i wylotowe.
Elektroniczny/pneumatyczny bezstratnyPosiada czujnik poziomu kondensatu, który zarządza pracą elektrozaworu utrzymując poziom kondensatu pomiędzy minimalnym a maksymalnym poziomem lub pływak, który poprzez zawór kontrolny uruchamia pneumatycznie proces zrzutu kondensatu używając kanału wylotowego. Pracuje bez strat powietrza. Wysoka częstotliwość opróżniania zbiornika pozwala na nieosadzanie się zanieczyszczeń.

Przy usuwaniu kondensatu ważna jest systematyczność. Dobrą zasadą jest usuwanie go częściej w mniejszych ilościach niżeli rzadziej, ale w dużych ilościach. Podczas doboru warto wybrać zatem większy spust, aby móc awaryjnie przechwycić chwilową zwiększoną podaż kondensatu np. podczas awarii sprężarki smarowanej olejowo. Wszystkie spusty kondensatu powinny być okresowo sprawdzane i czyszczone, a w przypadku konieczności wymiany warto rozważyć wymianę na spust bezstratny, którego inwestycja zwraca się już po okresie ok. 6-8 miesięcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – kondensat zawierający powyżej 15 mg/l oleju nie może być odprowadzony do sieci kanalizacyjnej i musi być poddany dalszemu procesowi obróbki.