Gospodarka kondensatem a ochrona środowiska (stosowanie separacji olej–woda)

Wykaz substancji o negatywnym oddziaływaniu dla środowiska wodnego i substancji szczególnie szkodliwych powodujących zanieczyszczenie wód został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Według rozporządzenia za szczególnie szkodliwe uznaje się m.in. trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne.

Powyższy dokument określa dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych:

  • 5 mg/l – dla rafinerii ropy naftowej,
  • 15 mg/l – dla pozostałych rodzajów ścieków.

Oznacza to, że każdy zakład przemysłowy odprowadzający ścieki jest objęty ograniczeniem określającym zawartość olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach.

Kondensat

Zanieczyszczeniami sprężonego powietrza są pyły dostające się do sprężarki kolektorem wlotowym, olej występujący w sprężarkach smarowanych olejowo i niewychwycony przez układ filtracji (także cząstki oleju z zasysanego powietrza) oraz woda. Para wodna występuje w powietrzu, a jej ilość charakteryzuje wilgotność powietrza. Podczas procesu sprężania powietrza następuje zwiększenie ilości pary wodnej w jednostce objętości i wykroplenie części pary wodnej, gdy wilgotność względna osiągnie 100 %. Wszystkie trzy zanieczyszczenia tworzą agresywny kondensat, który wytrąca się w urządzeniach uzdatniania sprężonego powietrza (filtry sprężonego powietrza, osuszacze sprężonego powietrza, chłodnice, separatory, zbiorniki sprężonego powietrza) i musi być usunięty z instalacji sprężonego ciśnienia. Do realizacji tego zadania wykorzystywane są spusty kondensatu.

Jak dużo kondensatu się wytrąca?

Sprężarka o wydajności FAD 4,6m3/min pracująca 12 godzin na dobę przez 20 dni w miesiącu w temperaturze otoczenia 25oC i wilgotności względnej powietrza wynoszącej 60%, wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza, osuszaczem chłodniczym i filtrami generuje kondensat w następujących ilościach:

  • 3,5 l/godz.,
  • 42,0 l/dobę,
  • 840 l/miesiąc.

Kondensat, który spełnia normy dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (głównie pochodzący ze sprężarek bezolejowych) może być usunięty do sieci kanalizacyjnej. Jednak w przypadku przekroczenia norm powinien być poddany dalszemu uzdatnieniu. Możemy uzdatnić go na miejscu lub przekazać specjalistycznej firmie.

Separacja oleju z kondensatu

Najpopularniejsze separatory kondensatu to:

  • separatory absorpcyjne – wypełnione substancjami chemicznymi, które posiadają zdolność wiązania cząsteczek oleju i odpychania cząsteczek wody,
  • separatory grawitacyjne – w których olej wypływa na powierzchnię kondensatu  zbieranego w odstojniku. Olej jest zbierany z górnej części odstojnika, a woda jest wypompowywana z jego dolnej części,
  • separatory mechaniczne – najpowszechniej stosowany rodzaj separatorów kondensatu wodno-olejowego. Kondensat wprowadzany jest do komory rozprężnej i w niej jest odpowietrzany. Następnie przechodzi przez komorę, w której olej w wyniku separacji grawitacyjnej wypływa na powierzchnię, a woda zbiera się pod powierzchnią oleju. Olej z górnej powierzchni skapuje przez króciec przelewowy do zbiornika. W zależności od konstrukcji separatora, olej może być jeszcze odzyskiwany na filtrze wstępnym oleofilnym. Woda zostaje dokładnie oczyszczona na filtrach z węglem aktywnym i czysta odpływa króćcem wylotowym (woda ta może być odprowadzona bezpośrednio do kanalizacji),
  • separatory membranowe – wyposażone w filtr membranowy przepuszczające molekuły wody, a pozostawiające molekuły oleju w zbiorniku. Separatory membranowe oprócz filtra membranowego często są wyposażane w odstojnik do separacji grawitacyjnej i filtry oleofilne.

Separatory często posiadają wskaźniki bezpieczeństwa przepełnienia zbiornika na olej. W celu weryfikacji jakości pracy przynajmniej raz w miesiącu należy przeprowadzić test jakości wody. Jeżeli dopuszczalna zawartość oleju w wodzie przekroczy normę, należy wymienić wkłady filtracyjne.

Co z wytrąconym olejem?

Wytrącony olej należy gromadzić w osobnym zbiorniku i przekazywać do utylizacji, co może wiązać się z prowadzeniem ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, a także wnoszeniem opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów.

Drugim sposobem pozbycia się oleju jest zlecenie serwisu sprężarki i separatora innemu przedsiębiorstwu, które uzyskało zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. W takim przypadku, w świetle przepisów, wytwórcą odpadów jest  przedsiębiorstwo wykonujące usługi wymiany oleju, nie zaś zlecający.

Dbanie o środowisko naturalne jest naszym obowiązkiem. Separacja oleju z kondensatu wpisuje się w proces ochrony środowiska, a podmioty  doprowadzające do zanieczyszczenia środowiska popełniają przestępstwo objęte karami przewidzianymi w Kodeksie Karnym w artykułach 181-188.